Agnieszka Kamion
ak@kamionconsulting.pl

telefon: +48 601 294 974

Polityka cookies

For English, scroll down.

 

Obecnie wszyscy przechodzimy zmianę. Hmmm…. Ale czy kiedyś był taki moment, że nie przechodziliśmy jakiejś zmiany? Czy w obecnych czasach możemy powiedzieć, że przeszliśmy zmianę i jest luz, relaks i możemy wygodnie ułożyć nogi na biurku, zapalając cygaro? Eee… to chyba kadr
z jakiegoś amerykańskiego filmu fabularnego z lat 90-tych ubiegłego wieku, o sprawnym przedsiębiorcy w szelkach i białej koszuli, który ze spokojem patrzy w przyszłość spoglądając na zachodzące słońce na horyzoncie. Brzmi sielsko…

 

Jednakże, rzeczywistość nie jest tak sielska, a tym bardziej spokojna, a już na pewno nie hollywoodzka. Zmiany towarzyszą nam nie tylko teraz,
w czasie pandemii, a także na co dzień. W organizacji, w zespole, indywidualnie w każdym człowieku, odbywają się na mniejszą lub większą skalę. Przechodzimy przez nie stale, a momentów, w których możemy wrzucić na luz jest na pewno coraz mniej. Nie przeraża mnie to. Podchodzę
do tego elastycznie, z pozytywnym nastawieniem zastanawiając się mogę wyciągnąć dla siebie na przyszłość i w jaki sposób moje działania biznesowe mogą wspomóc tych, którzy potrzebują wsparcia. Myślę też o liderach (jeśli preferujesz: o leaderach), managerach (menadżerach, menedżerach) i zespołach, które nadal ze sobą pracują i cały czas przechodzą przeobrażenia, aby dostarczyć wyniki.

 

MOJA PROPOZYCJA

 

Rozważając pozycję lidera w organizacji, wiem, że zanim wszystko wróci do normalności (na chwilę obecną wyobrażamy sobie taką, jaką była
przed koronasytuacją, ale doskonale wiemy, że taka nie będzie), powinien on skorzystać z narzędzia, które nazwałam „Mapa DSP”. Warto pochylić się nad tą metodą, sumiennie, z zaangażowaniem i entuzjazmem przygotować dla siebie mapę:

 

  • doświadczeń,

  • spostrzeżeń,

  • przedsięwzięć.

 

Mapa DSP jest narzędziem, które należy zastosować w pierwszej fazie przechodzenia przez zmianę lub/i w zmieniających się warunkach. Dotyczy tego, co wydarzyło się podczas tej nietypowej sytuacji dotyczącej działań związanych z pracą zespołu, zaplanowanych do zrealizowania celów, zarządzaniem zespołem a także swojej roli jako lidera.  

 

Pochylę się tu w pierwszej kolejności nad liderem/managerem. Liderzy powinni zacząć od rozpoznania swoich doświadczeń i działań oraz tego
co wydarzyło się w jej trakcie. Warto w tym momencie je zanotować z podziałem na poszczególne grupy (doświadczenia, spostrzeżenia, przedsięwzięcia). Komunikowanie doświadczeń, nowej wiedzy, spostrzeżeń i nowych umiejętności i poczynionych działań będzie istotnym krokiem jaki lider czy manager powinien wykonać w kierunku umocnienia relacji z zespołem, zacieśnienia więzi i pokazania swojej wiarygodności. Zespół jakim zarządzasz na pewno odbierze Cię jako lidera/managera otwartego, który komunikuje z zespołem to co było i jest dla niego ważne. Pokazuje w ten sposób, że ma w sobie wystarczająco empatii, aby zobaczyć swój zespół jako ludzi, którzy z pewnością też zmierzyli się z trudnościami
i wyciągnęli z nich cenne lekcje. W tej nowej sytuacji warto porozmawiać o tym co było i jak teraz lider widzi nadchodzącą przyszłość.
Te doświadczenia i wnioski z pewnością nadadzą nowy kierunek działań, umacniając więzi i zaufanie.

 

Czy sądzisz, że to trudne? Czy raczej uważasz to za ciekawe narzędzie pomagające Tobie jako liderowi czy managerowi, wejście w nową rzeczywistość?  Uważasz, że to strata czasu czy inwestycja w bezpieczną przyszłość, którą można budować na solidnych fundamentach?

 

 

 

 

 

Jeśli podobał Ci się mój artykuł i chciałabyś lub chciałbyś porozmawiać o skutecznych narzędziach pracy z zespołem to zapraszam Cię do kontaktu ze mną. Z chęcią porozmawiamy o pracy i zarządzaniu sobą i zespołem po powrocie do nowej rzeczywistości. Wierzę, że dostarczę Ci nowych i skutecznych rozwiązań w zarządzaniu zespołem. Zespół to ludzie, a ludzie to najbardziej zmienny aspekt Twojej pracy. Warto o nich zadbać, aby oni mogli rozkwitać.

 

 

To jest część I z serii trzech artykułów, które tworzą całość w rozmowie o liderze mierzącym się ze zmianą. Niebawem zapraszam do przeczytania kolejnych części.

 

 

 

 

Leader, manager and team in new reality, part 1.

 

Nowadays, we are all going through a change. Hmmm… Was there ever a moment that we didn’t go through some sort of a change? In current times, we can say that we went through a change and now we can relax and put our feet on the desk comfortably, lighting up a cigar? Eghhh… I believe it’s a scene taken out of some American movie, dating back in the 90s of last century, about an efficient businessman in suspenders and a white business shirt, who peacefully, at ease is looking at the horizon as the sun goes down. Sounds idyllic…

 

However, the reality isn’t so idyllic, or peaceful, for sure is not Hollywood like. The changes accompany us not just now, in pandemic times, but also every day. In the organization, in teams, individually in every human being, they carry on in smaller or bigger aspects. We go through them constantly and moments in which we can take a break are less and less. It doesn’t scare me. I embrace them with flexible sense of mind, with positive attitude thinking about the lessons I can take for the future and in what way my business actions can support these businesses and teams, who need help. I also think of the leaders, managers and teams who continue to work together, constantly transforming to deliver the results.

 

MY PROPOSITION

 

Considering the position of a leader in organization, I know that everything will get back to normal (for now, we imagine the reality to be the same as before the coronasituation, but we know that it will not be), he should implement the tool, which I named “The EIP Map”. This method is worth trying, faithfully, with involvement and enthusiasm to prepare a map of:

 

  • Experiences

  • Insights

  • Projects

 

The EIP Map is a tool, which can be used in the first phase of going through change and/or changing conditions. It concerns the events that happened during the unusual situation of actions taken by the team members, planned goals, management of the team and also for a leader, her or his role in it.

 

I will stop here for a moment and address the leader first. Leaders should start by recognizing their experiences and actions and all events that occured during the change. It’s worth noting them with a division among three categories (experiences, insights, projects). Communicating experiences, new knowledge, insights and new skills but also taken actions will become an important step that leader should take in a direction of strengthening the relationship with the team, tightening the bond and showing her or his own credibility. The team that you are managing will see you as an openminded manager/leader who communicates with its team what was and is important to him. She or he shows how much empathy he holds to see her or his team as people, who, without a doubt, also went through difficulties and draw insightful lessons. It’s worth talking about what happened and how the leader sees the upcoming future. These experiences and lessons will give a new direction of taken actions, strengthening the bonds and trust, without a doubt.

 

Do You think it is hard to conduct? Or rather, do you believe it is an interesting tool helping You as a leader or manager, enter in the new reality? Do You think it is a waste of time or an investment in the safer future, which can be built on solid ground?

 

 

 

If you like my article and would like to talk about effective ways to work with the team then I invite you to contact me. It will be my pleasure to have a conversation about your work and managing yourself and your team when you get back to a new reality. I believe I will provide You with new and effective solutions in team management. Team create people, and people are the most changing aspect of Your work. It good to take care of them, for them to grow and thrive.

 

Note to an English-speaking reader

You may wonder why I use capital letter in the word “you”. Well, it all comes from the grammatical rules of Polish language and the cultural aspect of writing letters to others. When addressing your reader, we write to them using You (Tobie, Ciebie, Cię) with capital letter to acknowledge them and let them know that they are dear to us. Therefore, I unofficially (and illegally ;) ) transferred this rule to my articles to show my reader a proper respect. I hope it means a lot to You as much as it means to me.

 

This is the first out of three articles who form a discussion about a leader who addresses a change. Soon, I invite you to read following articles.

 

 

 

Picture/Zdjęcie "Designed by katemangostar / Freepik"

06 maja 2020

Leader, manager i zespół w nowej rzeczywistości, część 1