Agnieszka Kamion
ak@kamionconsulting.pl

telefon: +48 601 294 974

Polityka cookies

For English version, scroll down.

 

 

 

„Co mi, Panie, dasz
W ten niepewny czas?
Jakie słowa ukołyszą
Moją duszę, moją przyszłość
Na tę resztę lat?”

 

Jakie to poetyckie, filozoficzne i zastanawiające. W ostatnich dniach Adam Sztaba z ponad 700 osobową orkiestrą i artystami, zdalnie zagrali i zaśpiewali przecudowny
i ponadczasowy utwór Beaty Kozidrak i Zespołu Bajm „Co mi, Panie, dasz?” #wdomuzagrane . Kiedy po raz pierwszy usłyszałam kompilację Pana Sztaby zamarłam, mimo, że utwór ten znany mi był od zawsze. Było późno już, noc, wszyscy w domu spali, a ja słuchałam…

 

Ten utwór dał mi do myślenia, że czasem jesteśmy już bezsilni. Doświadczeni zmianą, stresem, nakazami, obostrzeniami, informacjami za i przeciw, o spisku, o nie spisku. Zamknięci w domach, odizolowani, z niewielkim kontaktem z resztą świata szukamy nadziei. Szukamy wsparcia, spokoju, równowagi i sensu w tym wszystkim
co nam dookoła przedstawiają. W co wierzyć? Za wcześnie, aby to teraz racjonalnie ocenić. Więc resztkami sił pytamy… Co mi, Panie, dasz? Jak możesz mi pomóc?
Jak w tych czasach znaleźć siebie? Jak odnaleźć się w rzeczywistości, którą nagle musieliśmy stworzyć na nowo? I co dalej…?

 

Szukając spokoju i nowej równowagi w nowej sytuacji przeżywamy mnóstwo emocji takich jak radość, nadzieję, szczęście, euforię, ale też strach, lęk, złość, smutek, żal, niemoc, bezsilność, rozdrażnienie a nawet agresję i nienawiść. Emocje są ważne, warto ich posłuchać i zastanowić się jak działamy w takiej sytuacji. Jak te emocje wpływają na nasze zachowanie, wartości, postawę? Jaką wiedzę czerpiemy ze swoich zachowań, z tych ogarniających nas emocji? Czy umiemy je zrozumieć?
Czy zdajemy sobie sprawę, że one oddziałują na innych w naszym otoczeniu? Czy potrafimy nad nimi zapanować?  Wiedza o nas samych jest najcenniejsza, jeśli potrafimy wyciągnąć z niej wnioski. Wówczas wzrastamy duchowo i emocjonalnie. Stajemy się dojrzalsi, mądrzejsi, bardziej doświadczeni. Stajemy się lepszymi wersjami samych siebie. Zachodzą w nas samych zmiany, które pozwalają nam w przyszłości być bardziej odporni na różne zawirowania. Zgadzasz się?

 

A co z tą przyszłością? Patrzysz w nią negatywnie czy pozytywnie? Jakie słowa ukołyszą Twoją duszę, Twoją przyszłość na tę resztę lat? Ty jesteś jego nadzieją i to w jaki sposób ją teraz, małymi krokami zaplanujesz, takie przyniesie żniwo w przyszłości. Jesteś gotowy na napisanie swojej przyszłości w najlepszym dla siebie scenariuszu? Masz szansę zacząć wszystko od nowa… Jesteś gotowy? 

 

Agnieszka

 

What will you give me, God,

In this uncertain time?

What words will soothe,

My soul, my future

For the coming years?”

 

How poetical, philosophical and reflecting this is. In recent days, Adam Sztaba (Polish music director) with over 700 orchestra musicians and artists, virtually, played and sang wonderful and timeless song by Beata Kozidrak and Bajm band “What will you give me, God?” #wdomuzagrane. When I heard the Sztaba’s compilation for the first time, I froze, despite the fact that I have known this song for a long time. It was late, night, as everyone in my house was asleep, I listened…

 

This song provoked a thought in me, that sometimes we become powerless. Experienced by the change, stress, injunctions, restrictions, information for or against, about conspiracy, or not. Closed in our homes, separated, with a little contact with the rest of the world, we look for hope. We look for support, peace, balance and a sense in all that they are presenting us with. In what to believe? It’s too early to rationally judge the situation. With the rest what is left of us, we ask… What will you give me, God? How can you help me? How to find out who we are these days? How to find ourselves in the reality, that all of the sudden we had to create from the beginning? And what is next…?

 

Looking for peace and new balance in new situation we experience a lot of emotions like joy, hope, happiness, euphoria, but also fear, anxiety, anger, sadness, grief, sorrow, infirmity, helplessness, exasperation and even anger and hate. Emotions are important, it’s worth listening to them and think how we act in a situation like this. How these emotions impact our behavior, values, attitude? What knowledge we get from our behaviors, from these emotions? Do we understand them? Do we know that they affect others in our environment? Do we realize how to control them? The knowledge on us is then most valuable if we can learn from it. Then we grow mentally and emotionally. We become more mature, brighter, more experienced. We become the better version of ourselves. The changes occurring in us let us in the future become more resistant to different turbulences. Do you agree?

 

And, what’s with the future? You look at it in a negative or positive way?  What words will soothe

Your soul, Your future for the coming years? You are it’s hope and the way you will plan it now, little by little, the better the harvest will bring in the future. Are You ready to write your future as the best scenario for yourself? You have a chance to start everything from the beginning… Are you ready?

 

 

  1. Link to the song “What will you give me, God?” By the Adam Sztaba’s virtual orchestra https://youtu.be/7NSXXttiwHw

  2. Original version of the song Bajm https://youtu.be/RrAn5pGqu_w

 

 

#emocje #rozwójosobisty #przyszłość #wiedza #kamionconsulting

zdjęcie: <a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/kobieta">Kobieta zdjęcie utworzone przez freepic.diller - pl.freepik.com</a>

02 maja 2020

Co mi, Panie, dasz?